GWARANCJA

GWARANCJA FURY


Witaj graczu! Czy wiesz, że każde Twoje urządzenie Fury jest objęte 2-letnią gwarancją? Więcej niezbędnych informacji, na temat warunków i procedury gwarancyjnej znajdziesz poniżej.

OGÓLNE WARUNKI SERWISOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU MARKI FURY


I. Postanowienia ogólne:

Niniejsze ogólne warunki serwisowe (zwane dalej „OWS”) regulują uprawnienia z tytułu gwarancji oraz rękojmi przysługujące Klientom tytułem zakupu produktów marki Fury (zwanych dalej „Produktami”) oraz warunki realizacji usług gwarancyjnych świadczonych na rzecz Klientów, którzy zakupili produkty objęte 24 miesięczną gwarancją sklepu, w którym zostały nabyte.

II. Rękojmia za wady:

 1. Rękojmia za wady zakupionych Produktów przysługuje Klientom o ile zostało to wyraźnie przewidziane w umowie sprzedaży Produktu – w przypadku takim obowiązują postanowienia poniższe. W przeciwnym przypadku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zakupionych Produktów zostają wyłączone w całości.

 2. Reklamacje tytułem rękojmi za wady sprzedanych produktów mogą zgłaszać klienci sklepu, w którym został nabyty przedmiot – w zakresie, w jakim przysługuje im rękojmia, na podstawie umowy zawartej ze sklepem.

 3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, zakupionych Produktów Klienci sklepu zgłaszać mogą na warunkach przewidzianych umową zawartą ze sklepem.

 4. W razie braku odmiennych warunków umownych, zastosowanie znajdą zasady rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniami przewidzianymi poniżej w pkt 5.

 5. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

III. Warunki Gwarancji:

 1. Sklep udziela gwarancji na zakupione Produkty jedynie swoim Klientom. Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za zobowiązania Klientów wynikające z dalszej odsprzedaży Produktów, w szczególności tytułem sprzedaży konsumenckiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku dalszej sprzedaży Produktów względem podmiotów kupujących Produkty objęte gwarancją od podmiotów, którym udzielona została gwarancja.

 2. Reklamacje tytułem gwarancji jakości sprzedanych produktów mogą zgłaszać: Klienci, którzy zakupili produkt w danym sklepie.

 3. Sklep udziela gwarancji na zakupiony Produkt poczynając od daty sprzedaży Produktu Klientowi. Gwarancja udzielana jest przez Sklep jedynie na Produkty, do których załączone zostało odpowiednie oświadczenie gwarancyjne lub udzielenie gwarancji na dany Produkt wynika z umowy zawartej z Klientem.

 4. Okresy gwarancji na poszczególne Produkty są podane w internetowym katalogu produktów dostępnym pod adresem: www.fury-zone.com. W przypadku, gdy okres gwarancji nie został wskazany w sposób wymieniony powyżej, a Sklep udzielił gwarancji na dany Produkt, przyjmuje się, że udzielona ona została na okres dwóch lat.

 5. Termin realizacji zgłoszenia gwarancyjnego wynosi około 14 dni roboczych(zależnie od sklepu) od daty przyjęcia Produktu do serwisu.

 6. W przypadku niemożności usunięcia usterki Klient otrzyma nowy Produkt, Produkt o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych lub korektę ilościową w zależności od aktualnych możliwości Sklepu.

 7. Klient traci uprawnienia gwarancyjne w razie używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia będącego skutkiem działania sił natury i kataklizmów, zerwania plomb gwarancyjnych, uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika, niedostatecznego zabezpieczenia towaru na czas naprawy.

 8. Produkty gratisowe, prezenty, nagrody, nie są objęte gwarancją i nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym.

ZOBACZ NASZE PRODUKTY


MYSZKI | KLAWIATURY | SŁUCHAWKI | PODKŁADKI